Čo je Učiteľská akadémia UK?

Učiteľská akadémia UK je e-learningový nástroj pre študentov a študentky učiteľstva a pomáhajúcich profesií Univerzity Komenského v Bratislave. Obsahuje videozáznamy vyučovacích hodín, krátke videoukážky, rozhovory s učiteľmi a učiteľkami a ďalšie materiály a učebné úlohy zamerané na rozvoj učiteľských kompetencií.

 

Ako vznikla Učiteľská akadémia UK?

Štartovacia verzia Učiteľskej akadémie UK je výstupom projektu Stanem sa učITeľom, ktorý v roku 2020 podporila nadácia FOND SK-NIC. Na jej tvorbe sa podieľali odborníci a odborníčky z Filozofickej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Akademickej obci UK je prístupná od letného semestra 2022.

 

Pre koho je Učiteľská akadémia UK určená?

Učiteľská akadémia UK bola vytvorená predovšetkým pre študentov a študentky učiteľstva pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy, používať ju však môžu všetci členovia a členky akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave. Na stránky s videami a učebnými materiálmi sa dostanete po prihlásení univerzitným menom a heslom. Pred prihlásením si prečítajte Podmienky používania.

 

Prečo práve video?

Výskumné a vzdelávacie aktivity s použitím videa v učiteľskej príprave nie sú zďaleka takou inováciou, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Výskumné zistenia z rôznych krajín sveta dlhodobo potvrdzujú, že práca s videom v učiteľskej príprave je vhodným doplnkom pedagogickej praxe, umožňuje efektívne prepájať teóriu s praxou, rozvíjať profesijné videnie a ďalšie profesijné kompetencie budúcich učiteľov a učiteliek. Výskum založený na analýze videa zo školských tried má potenciál priniesť zistenia, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality vyučovania v školách, a preto by študentstvo malo mať možnosť stretnúť sa počas učiteľskej prípravy aj s výskumnými a vzdelávacími metódami založenými na práci s videozáznamom. Tento potenciál si uvedomovali kolegovia a kolegyne na Univerzite Komenského v Bratislave už pred takmer polstoročím. A tak Učiteľská akadémia UK nenadväzuje len na zahraničné výskumy a projekty, ale aj na výskumnú tradíciu Filozofickej fakulty UK.
Ďakujeme doc. PhDr. Júliusovi Matulčíkovi, CSc. za poskytnutie dobových fotografií a vedeniu Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave za to, že už v roku 1980 umožnili pomocou videa otvárať okná do praxe, a dnes sa spolu s ďalšími školami z rôznych kútov Slovenska do projektu zapojili opäť.