Klub Učiteľskej akadémie UK

Klub Učiteľskej akadémie UK je priestorom neformálneho stretávania a rozvoja učiteľských kompetencií pre akademickú obec Univerzity Komenského v Bratislave, najmä pre osoby, ktoré sa podieľajú na príprave budúcich učiteľov a učiteliek v predmetových aprobáciách pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. V rámci letného semestra 2022/23 sme zrealizovali desať workshopov zameraných na rôzne témy učiteľskej prípravy.

Sprievodným podujatím Klubu Učiteľskej akadémie UK je Cena Učiteľskej akadémie UK za inovatívne vedenie predmetu pre DPŠ alebo RŠ. Ocenenie je určené pre osoby, ktoré vedú predmety doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia na ktorejkoľvek fakulte UK. Do súťaže sa môžu prihlásiť sami, alebo ich môžu nominovať kolegovia/kolegyne a študenti/študentky. Ocenení/é získajú finančnú odmenu a budú prezentovať svoje predmety a koncepciu výučby v rámci predposledného workshopu Klubu UA UK.

 

Termíny a témy workshopov:

27. 1. 2023 Čo je Učiteľská akadémia UK a ako s ňou pracovať? (tím UA UK, FiF, PriF, FMFI a FSEV UK)

10. 2. 2023 Scholarship of Teaching and Learning (A. Simon, FiF UK)

24. 2. 2023 Ako a prečo používať video v učiteľskej príprave? (L. Sokolová, FSEV UK)

10. 3. 2023 Ako pracovať so stresom v učiteľstve? (K. Kováč, FSEV UK)

24. 3. 2023 Ako dávať a prijímať spätnú väzbu? (L. Bakoš, FSEV UK)

14. 4. 2023 Prečo a ako skúmať a posudzovať vlastnú výučbu? (J. Strakoš, PdF UK)

28. 4. 2023 Kolaboratívne metódy vzdelávania (L. Hlavatá, FiF UK)

12. 5. 2023 Výukové případové studie (J. Mareš, ČR)

26. 5. 2023 Cena Učiteľskej akadémie UK: Ako posúdiť excelentnú výučbu? (G. Pleschová a L. Hlavatá, FiF UK)

23. 6. 2023  Čo je nové v Učiteľskej akadémii UK? (tím UA UK, FiF, PriF, FMFI a FSEV UK) 
                    Výsledky výskumu self-konceptu frekventantov DPŠ a RŠ UK (P. Gavora, P. Demkanin a A. Wiegerová FiF UK)
                   

22.8.2023 od 15:00 - 16:30 hod. Vyučovacie aktivity s nízkou mierou rizika (L. Sokolová, FSEV a D. Dvorská, FiF UK).

 

Klub Učiteľskej akadémie UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.