Klub Učiteľskej akadémie UK

Klub Učiteľskej akadémie UK je priestorom neformálneho stretávania a rozvoja učiteľských kompetencií pre akademickú obec Univerzity Komenského v Bratislave, najmä pre osoby, ktoré sa podieľajú na príprave budúcich učiteľov a učiteliek v predmetových aprobáciách pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. V rámci letného semestra 2022/23 pripravujeme desať workshopov zameraných na rôzne témy učiteľskej prípravy. Krátke zhrnutia  workshopov budú k dispozícii na stránkach www.ucitelskaakademia.sk. Pre osoby, ktoré sa zúčastnia všetkých desiatich stretnutí je pripravené osvedčenie s prekvapením na poslednom stretnutí.

Sprievodným podujatím Klubu Učiteľskej akadémie UK je Cena Učiteľskej akadémie UK za inovatívne vedenie predmetu pre DPŠ alebo RŠ. Ocenenie je určené pre osoby, ktoré vedú predmety doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia na ktorejkoľvek fakulte UK. Do súťaže sa môžu prihlásiť sami, alebo ich môžu nominovať kolegovia/kolegyne a študenti/študentky. Ocenení/é získajú finančnú odmenu a budú prezentovať svoje predmety a koncepciu výučby v rámci predposledného workshopu Klubu UA UK.

 

Pozývame Vás na spoločné stretnutia Klubu Učiteľskej akadémie UK vždy v piatok od 14.30 do 16.00 v Infocentre UK na Štúrovej 9 (príp. zmenu miesta oznámime).

Kontaktné osoby: Lenka Sokolová (lenka.sokolova@fses.uniba.sk) a Darina Dvorská (darina.dvorska@uniba.sk)

Na workshopy sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto formulára.

 

Termíny a témy workshopov (program na stiahnutie):

27. 1. 2023 Čo je Učiteľská akadémia UK a ako s ňou pracovať? (tím UA UK, FiF, PriF, FMFI a FSEV UK)
Miesto konania: FiF UK, Gondova 2, učebňa G207

10. 2. 2023 Scholarship of teaching and learning (A. Simon, FiF UK)
Miesto konania: Infocentrum UK, Štúrova 9

24. 2. 2023 Prečo a ako používať video v učiteľskej príprave? (L. Sokolová, FSEV UK)
Miesto konania: Infocentrum UK, Štúrova 9

10. 3. 2023 Ako pracovať so stresom v učiteľstve? (K. Kováč, FSEV UK)
Miesto konania: FiF UK, Gondova 2, učebňa G208 POZOR ZMENA!

24. 3. 2023 Ako dávať a prijímať spätnú väzbu? (L. Bakoš, FSEV UK)
Miesto konania: Infocentrum UK, Štúrova 9

14. 4. 2023 Prečo a ako skúmať a posudzovať vlastnú výučbu? (J. Strakoš, PdF UK)
Miesto konania: Infocentrum UK, Štúrova 9

28. 4. 2023 Kolaboratívne metódy vzdelávania (L. Hlavatá, FiF UK) 
Miesto konania: Infocentrum UK, Štúrova 9

12. 5. 2023 Výukové případové studie (J. Mareš, ČR)
Miesto konania: Infocentrum UK, Štúrova 9 

26. 5. 2023 Cena Učiteľskej akadémie UK za inovatívny RŠ/DPŠ kurz (D. Dvorská a G. Pleschová, FiF UK)
Miesto konania: Infocentrum UK, Štúrova 9

23. 6. 2023 Čo je nové v Učiteľskej akadémii UK? (tím UA UK, FiF, PriF, FMFI a FSEV UK a A. Wiegerová, FiF UK) a Výsledky výskumu self-konceptu frekventantov DPŠ a RŠ UK (P. Gavora, FiF UK)
Miesto konania: Infocentrum UK, Štúrova 9

 

Klub Učiteľskej akadémie UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.