Cvičné školy

Povinnou súčasťou učiteľskej prípravy je pedagogická prax. Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s mnohými školami na celom Slovensku. V tomto interaktívnom sprievodcovi nájdete cvičné školy fakúlt UK, ktoré zabezpečujú učiteľskú prípravu. Interaktívny navigátor cvičných škôl slúži študentom a študentkám pri výbere či získaní bližších informácií o pridelenej cvičnej škole. Súčasne však vytvára priestor pre sieťovanie jednotlivých škôl a bližšiu spoluprácu medzi fakultami a cvičnými školami.

Navigátor vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

 

Spolupracujúca fakulta: FiF - Filozofická fakulta, FMFI - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, PriF - Prírodovedecká fakulta, PdF - Pedagogická fakulta, FTVŠ - Fakulta telesnej výchovy a športu, EBF - Evanjelická bohoslovecká fakulta