FAQ o DPŠ a RŠ

Časté otázky o doplňujúcom pedagogickom štúdiu a rozširujúcom štúdiu

 

Môžem sa prihlásiť na DPŠ štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, ak som absolvoval jednoodborové magisterské štúdium psychológie v zahraničí?

Áno, osoby, ktoré absolvovali neučiteľské magisterské štúdium alebo jeho ekvivalent v zahraničí spĺňajú podmienky pre prijatie na DPŠ štúdium, ak majú zahraničné štúdium uznané na Slovensku. (https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/).

 

Absolvovala som pred piatimi rokmi bakalárske neučiteľské štúdium slovenského jazyka, môžem si urobiť DPŠ a učiť na základnej škole?

Nie, na DPŠ sa môžu prihlásiť len absolventi a absolventky magisterského štúdia alebo osoby, ktoré aktuálne študujú bakalárske alebo magisterské štúdium, ale vysvedčenie o DPŠ im bude vydané až po úspešnom ukončení magisterského štúdia.

 

Môžem sa prihlásiť na rozširujúce štúdium matematiky, ak som absolvovala, prekladateľstvo anglického jazyka a potom DPŠ, ale ešte som nikdy neučila?

Áno, rozširujúce štúdium je určené aj pre osoby, ktoré získali učiteľskú kvalifikáciu, ale ešte neučili, resp. aktuálne neučia na základnej alebo strednej škole. Predchádzajúce štúdium matematiky nie je v tomto prípade podmienkou prijatia, avšak fakulta môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia, preto si treba informáciu vždy overiť na stránkach jednotlivých fakúlt.

 

Aký je rozdiel medzi DPŠ a RŠ poskytovaným univerzitou a inými organizáciami?

Programy DPŠ a RŠ štúdia na univerzite sú prepojené s učiteľskou prípravou v bakalárskych a magisterských študijných programoch. Výhodou je dostupnosť celej infraštruktúry štúdia, poprední odborníci a odborníčky, ktorí v programoch DPŠ a RŠ vyučujú, aj prepojenie na prax prostredníctvom siete cvičných škôl. Z hľadiska legislatívneho sa univerzita riadi pri poskytovaní DPŠ a RŠ rovnakými ustanoveniami ako ostatné organizácie, ktoré majú oprávnenie tieto vzdelávania poskytovať a získaná kvalifikácia je rovnocenná.

 

Aká je cena DPŠ a RŠ?

Poplatky za štúdium si určujú jednotlivé fakulty a môžu sa každý akademický rok líšiť, preto si treba aktuálnu výšku poplatku overiť na stránkach fakúlt.

 

Kedy, v akých časoch prebieha výučba DPŠ a RŠ?

Fakulty sa snažia čo najviac vyjsť v ústrety tým, ktorí počas štúdia DPŠ a RŠ pracujú, preto výučba prebieha najčastejšie v sobotu, na niektorých fakultách aj v piatok resp. v nedeľu.

 

Musím počas DPŠ a RŠ chodiť na prax do školy?

Áno, súčasťou štúdia DPŠ a RŠ je aj povinná pedagogická prax.

 

Možno DPŠ a RŠ absolvovať výlučne dištančnou formou (online prednášky, vypracovanie zadaní a pod.)?

DPŠ a RŠ obvykle prebieha kombinovanou formou, časť štúdia sa realizuje aj prezenčne. O konkrétnych podmienkach a priebehu štúdia sa informujte na jednotlivých fakultách, ktoré štúdium poskytujú.

 

Ako dlho trvá DPŠ a RŠ?

DPŠ sa realizuje ako štvorsemestrálne štúdium, t. j. trvá dva roky pričom sa skladá zo základného a rozširujúceho modulu a štúdium každého modulu trvá jeden rok. RŠ sa realizuje obvykle ako štvorsemestrálne štúdium, t. j. trvá minimálne dva roky. Dĺžka štúdia sa však môže líšiť v závislosti od konkrétneho štúdia, preto si treba overiť podmienky na stránkach jednotlivých fakúlt.

 

Môžem sa prihlásiť na DPŠ matematiky alebo fyziky, ak som absolvent inžinierskeho študijného programu  Strojárske technológie a v rámci štúdia sme mali veľa matematiky a fyziky?

Nie, na DPŠ sa môžu prihlásiť absolventi a absolventky vysokoškolského vzdelania II. stupňa iba ak získali vzdelanie v danom odbore, nezávisle od toho, aké predmety absolvovali počas štúdia. V prípade DPŠ  matematiky resp. fyziky je to študijný odbor matematika/fyzika. Najskôr musíte získať kvalifikácie pedagóga cez DPŠ z odborných predmetov a potom pomocou RŠ doštudovať aprobačný predmet matematika   a/alebo fyzika.

 

Môžem po absolvovaní základného modulu DPŠ učiť v materskej škole?

Nie, v rámci základného modulu frekventanti a frekventantky získavajú pedagogickú spôsobilosť pre prácu na základnej a/alebo strednej škole, nie v materskej škole.

 

Absolvovala som štúdium tlmočníctva a prekladateľstva nemeckého a anglického jazyka a chcem získať pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie oboch predmetov, stačí mi jeden rozširujúci modul DPŠ?

Nie, nestačí. Ak frekventant/frekventantka DPŠ chce získať spôsobilosť na vyučovanie dvoch predmetov (napr. ak vyštudoval/a medziodborové neučiteľské štúdium alebo štúdium tlmočníctva a prekladateľstva dvoch jazykov), musí sa prihlásiť na dva rozširujúce moduly a absolvovať záverečnú skúšku a odovzdať záverečnú prácu pre každý z nich.

 

Dostanem za každý z ukončených modulov DPŠ (základný aj rozširujúci) nejaký diplom?

Každý z modulov je ukončený obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou. Po absolvovaní základného modulu dostanete osvedčenie o absolvovaní základného modulu DPŠ, po absolvovaní rozširujúceho modulu sa vydáva vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.