Kontakt

e-mail: ucitelskaakademia@uniba.sk

 

Riešiteľský kolektív projektu:

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. (Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK)

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. (Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK)

Mgr. Martin Dovičák, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

Bc. Stanislav Griguš (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta UK)

PaedDr. Darina Dvorská, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta UK)

 

Kordinátorka projektu:

PaedDr. Darina Dvorská, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra pedagogiky a andragogiky
Gondova 2
811 02  Bratislava