Cesty k učiteľskej profesii

Z lavice za katedru: Ako na to?

Každý, kto chodil do školy, má istú predstavu o učiteľskej profesii, menej sa však vie o tom, aká je cesta k získaniu učiteľskej spôsobilosti. Ak hovoríme o učiteľstve konkrétnych predmetov na základnej či strednej škole, na Slovensku legislatíva povoľuje dve cesty.

Prvá, tzv. súbežná, znamená, že získate učiteľskú aj odbornú, predmetovú kvalifikáciu naraz, súbežne (v rámci vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa, resp. tzv. bakalárskeho a magisterského štúdia). Teda štúdiom učiteľstva daného predmetu alebo skupiny predmetov. V tom prípade sa treba pripraviť na predmety z oblasti odboru (dejepisu, chémie, matematiky a pod.) a potom na predmety tzv. spoločného učiteľského základu ako je pedagogika, psychológia, didaktika a pod. Vo vyšších ročníkoch k nim pribudnú aj pedagogické praxe a odborové didaktiky.

Druhá cesta je následná alebo konzekutívna. Uchádzač či uchádzačka najskôr získa kvalifikáciu v odbore (v rámci vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa, resp. bakalárskeho a magisterského štúdia), t. j. vyštuduje neučiteľské štúdium napr. informatiky, ekológie alebo psychológie a až potom získava pedagogickú kvalifikáciu vo forme doplňujúceho pedagogického štúdia. Tu sú predmety zamerané na oblasť pedagogiky, psychológie, didaktiky a samozrejme odborové didaktiky a pedagogické praxe.

Učitelia a učiteľky v praxi, ktorí už kvalifikáciu získali jednou alebo druhou cestou, si môžu svoju kvalifikáciu rozšíriť o vyučovanie ďalších predmetov a to formou rozširujúceho štúdia.

*rozširujúce štúdium nie je povinnou súčasťou učiteľskej prípravy

Podľa štúdie TALIS, takmer všetci učitelia a učiteľky základných škôl na Slovensku (96,2 %) absolvovali magisterské vzdelanie alebo jeho ekvivalent v porovnaní s priemerom 44,2 % ostatných krajín OECD. Tento rozdiel je spôsobený tým, že na Slovensku je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa kvalifikáciou, ktorá sa zo zákona vyžaduje pre vyučovanie na primárnom a sekundárnom stupni (ISCED 1, 2 a 3). Väčšina učiteľov a učiteliek primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania na Slovensku (79,9 % v porovnaní s 57,2 % v krajinách OECD) absolvovala štandardnú vysokoškolskú učiteľskú prípravu, t. j. súbežný model (buď učiteľská príprava pre primárne vzdelávanie alebo príprava na vyučovanie akademických predmetov). Len 13,9 % učiteľov a učiteliek primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sa vzdelávalo podľa konzekutívneho modelu, t. j. najprv získali vysokoškolské vzdelanie vo vednom odbore, po ktorom absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium.

Učiteľské štúdium, spoločný učiteľský základ a odborové didaktiky vybraných predmetov priblížili v rozhovoroch vyučujúci a vyučujúce Univerzity Komenského v Bratislave. Rozhovory si môžete vypočuť na stránke Rozhovory o didaktike.

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

PONUKA DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA A ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA NA UK

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.