Prečo vznikla Učiteľská akadémia UK?

Nazdávame sa, že učiteľská príprava by mala byť realizovaná tak, aby sa študentstvo v prvom rade oboznámilo s pedagogickými postupmi a nástrojmi, a aby malo dostatok príležitostí reflektovať ich prínos v čo najkonkrétnejších situáciách.

Prácu s videom sme vybrali zámerne, pretože podľa mnohých odborníkov a odborníčok na učiteľskú v zahraničí dokáže videozáznam zachytiť komplexnosť vyučovacích situácií a sprostredkovať ju vo veľmi autentickej podobe. Kvalitné videoukážky (ich rôznorodosť a množstvo) umožňujú opakovane sa vracať k detailnej analýze určitej sekvencie.

V úvodných fázach štúdia učiteľstva ako zložitej a silne praxeologickej vedy hľadajúcej trvalo krehké kompromisné riešenia sa práve videozáznamy javia ako nápomocné. Takáto postupne a cielene „dávkovaná prax“ skrýva v sebe potenciál stať sa silným motivačným činiteľom a momentom, ktorý dokáže znovu naštartovať činnosti študentstva v oblasti sebarozvoja. Veríme, že videonahrávky a následná práca s nimi umožnia teóriu,  kúsenosť a ich následnú reflexiu prepájať do zmysluplného a efektívneho celku tak, aby na konci piateho  ročníka  túdia učiteľstva pred nami stáli mladí odborníci a odborníčky pripravení/é čeliť výzvam v dnešných  školách.

Zaradenie videoukážok do učiteľskej prípravy má potenciál prostredníctvom observačného učenia prepájať  teóriu a prax, rozšíriť repertoár vyučovacích metód či postupov didaktickej analýzy učiva, motivovať a aktivizovať  študentstvo učiteľstva, stimulovať ich schopnosť sebareflexie a profesijného videnia. Práve koncepty observačného učenia a profesijného videnia sa stali ústrednými teoretickými východiskami pri tvorbe Učiteľskej akadémie UK.

 

Viac o teoretických východiskách a výskume používania videozáznamu v učiteľskej príprave sa dozviete v nasledujúcich publikáciách:

Sokolová, L., Karolčík, Š., Dvorská, D., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z. (2021). Učiteľská akadémia UK: Metodická príručka. Univerzita Komenského v Bratislave.

Sokolová, L., Lemešová, M., Hlaváč, P., & Harvanová, S. (2022). Through teachers’ eyes: An eye-tracking study of classroom interactions. Journal of Contemporary Educational Studies, 73(4), 127-145. 

Harvanová, S., Sokolová, L., Lemešová, M., Jursová Zacharová, Z., Hlaváč, P., & Minarovičová, K. (2020). Pohyby očí, selektívna pozornosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek. Orbis Scholae, 14(1), 33-48. https://doi.org/10.14712/23363177.2020.9 

Sokolová, L., Lemešová, M., & Jursová Zacharová, Z. (2019). Becoming a teacher professional motivation, personality characteristics and professional vision of pre-service teachers at the transition into practice. DITI. ISBN 978-88-90084-92-8.

Sokolová, L. (2018). Lepšie raz vidieť… Video v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek. Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4601-6

Sokolová, L., Lemešová, M., & Jursová Zacharová, Z. (2014). Psychologická príprava budúcich učiteľov a učiteliek: Inovatívne prístupy. Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3656-7.