Podmienky používania

Právne podmienky používania e-learningového nástroja Učiteľská akadémia UK

 

 1. Predmet úpravy

 

 • Tieto podmienky používania upravujú práva a povinnosti Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj ako „UK“) ako majiteľa práv k databáze a používateľa databázy– e - learningový nástroj Učiteľská akadémia UK (ďalej len „podmienky používania“).

 

 • Akékoľvek použitie databázy – e -learningový nástroj Učiteľská akadémia UK (ďalej aj ako „databáza“ alebo „Učiteľská akadémia UK“) v rozpore s týmito podmienkami používania sa zakazuje.

 

 1. Definície pojmov

 

 • Pojmy uvedené v tomto bode budú mať pre účely týchto podmienok používania nasledujúci význam:

 

 1. „Autorský zákon“: zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov,
 2. „Učiteľská akadémia “: databáza - súbor navzájom nezávislých diel, údajov alebo iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými prostriedkami,
 3. „používateľ“: fyzická osoba – člen akademickej obce UK  - študent UK, vysokoškolský učiteľ UK, výskumný pracovník UK a iný odborný zamestnanec UK s platným prístupom do centrálneho systému UK.

 

 1. Súhlas na použitie Učiteľskej akadémie UK

 

 • Učiteľská akadémia UK je databázou v zmysle § 130 ods. 1 Autorského zákona.
 • Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje akceptáciou týchto podmienok používania používateľovi súhlas na používanie materiálov v databáze Učiteľská akadémia UK na edukačné a výskumné účely špecifikované v bodoch 4.2 a 4.3Súhlas udelený podľa tohto bodu je bezodplatný, nevýhradný a je udelený bez teritoriálnych obmedzení na obdobie trvania štúdia, resp. zamestnaneckého vzťahu na Univerzite Komenského v Bratislave.
 • Práva nositeľov práv k jednotlivým súčastiam databázy zostávajú zachované.
 • Vstupom na tieto stránky a pokračovaním v ich používaní používateľ vyjadruje svoj súhlass   podmienkami používania, ako aj berie na vedomie  informácie o právach chránených v zmysle Autorského zákona.

 

 1. Rozsah a spôsob použitia Učiteľskej akadémie UK

 

4.1. Učiteľská akadémia UK je súborom navzájom  nezávislých audio-vizuálnych diel (videozáznamov) a textových materiálov.

4.2 VIDEOZÁZNAMY (obrazovo-zvukové záznamy) zachytávajú dotknuté osoby počas školského vyučovania a sú určené výhradne na:

 1. Edukačné účely: zabezpečovanie a poskytovanie štúdia (študijné účely) primárne na pregraduálnu prípravu budúcich učiteľov na fakultách UK. Oprávnení používatelia majú umožnený aj verejný prenos diela výhradne na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Videonahrávky zachytávajúce dotknuté osoby je možné využívať ako ilustráciu vyučovacích postupov a metód pri výučbe študentov (budúcich učiteľov)  Univerzity Komenského v Bratislave po obdobie 10 rokov (2021 – 2031), alebo do odvolania súhlasu dotknutých osôb.
 2. Výskumné účely – videonahrávky, plány vyučovacích hodín, prepisy videonahrávok, ako aj úlohy je možné pri korektnom citovaní diela použiť aj ako výskumné dáta (v záverečných prácach, vo vedeckých štúdiách a pod.).

Vzor citovania jednotlivých videozáznamov pre účely záverečných prác alebo iných publikačných výstupov nájde používateľ priamo pri každej ukážke. Učiteľskú akadémiu UK ako databázu môžete citovať nasledovne:

Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z. (2022, 25. januára). Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

4.3 TEXTOVÉ MATERIÁLY (prepisy ukážok, zadania úloh, pozorovacie hárky a ostatné texty, ktoré sú súčasťou Učiteľskej akadémie UK) sú autorským dielom riešiteľského kolektívu, ak nie je uvedené inak. Sú určené výhradne na edukačné účely pre členov a členky akademickej obce UK. Členovia a členky akademickej obce UK sú oprávnení uložiť si tieto dokumenty do svojho zariadenia alebo si ich vytlačiť. Ich ďalšie šírenie v elektronickej podobe, tlačenej podobe alebo zdieľanie internetového odkazu na ne bez súhlasu autorov je porušením autorských práv.

 

 1. Konanie v rozpore s podmienkami používania

5.1 Používatelia Učiteľskej akadémie UK nie sú oprávnení najmä:

 • rozmnožovať,  voľne šíriť v  elektronickej či v inej podobe, ukladať do informačných systémov, či inak neoprávnene zverejniť akýkoľvek obsah stránky Učiteľská akadémia UK;
 • prepájať odkazy na akýkoľvek obsah stránky Učiteľská akadémia UK akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou alebo inou platformou;
 • pozmeňovať či upravovať akýkoľvek obsah stránky Učiteľská akadémia UK, a takto pozmenený obsah ďalej šíriť.

 

 1. Pozastavenie a ukončenie súhlasu na použitie Učiteľskej akadémie UK

 

 • V prípade akéhokoľvek porušenia podmienok používania sa používateľovi pozastavujú všetky práva, ktoré mu z  podmienok používania vyplývajú, a to do času, kým porušenie týchto podmienok používania neodstráni.

 

 • V prípade ak používateľ neodstráni porušenie týchto podmienok používania ani do 30 dní, od kedy ho na to Univerzita Komenského v Bratislave vyzvala, je Univerzita Komenského v Bratislave oprávnená prerušiť alebo zablokovať prístup používateľovi do Učiteľskej databázy UK a súčasne nesie používateľ zodpovednosť za škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

 

 1. Ochrana osobných údajov a etické zabezpečenie používania e-learningového nástroja Učiteľská akadémia UK

 

 • Získanie autentických videozáznamov zo školských tried predstavuje vstup do osobného prostredia školy a dynamiky školskej triedy. Nahrávky vyučovacích hodín obsahujú citlivé osobné údaje(mená žiakov i spolupracujúcich učiteľov, obraz tváre, hlas, informácie o ich školských výkonoch, údaje o bydlisku a aktuálnej lokalizácii žiakov a učiteľov, ale aj ďalšie informácie, ktoré odkazujú na fyzickú, fyziologickú, biometrickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu danej osoby). Osobné údaje v digitálnej podobe sú v Učiteľskej akadémii UK vo forme fotografií, zvukového a obrazového záznamu.
 • Na získanie tohto typu údajov sme dostali dôveru a súhlas zákonného zástupcu žiaka i samotnej dotknutej osoby (spolupracujúcich učiteľov, riaditeľov, žiakov a rodičov). Informovaný súhlas dotknutých osôb mal podobu tradičného papierového dokumentu, alebo elektronického formulára. Na vytvorenie elektronického formulára bol použitý oficiálny nástroj spolupracujúcej inštitúcie, ktorý daná škola používa pri komunikácii s rodičmi a žiakmi a umožňuje podľa prihlásenia identifikovať dotknutú osobu (EduPage).
 • Dôrazne týmto žiadame všetkých používateľov Učiteľskej akadémie UK, aby dodržiavali tieto podmienky používania, a aby spolu s nami viedli svojich študentov a kolegov k rešpektujúcemu a etickému zaobchádzaniu so všetkými materiálmi, ktoré tvoria obsah Učiteľskej akadémie UK.
 • Osobné údaje z videonahrávok nie je možné voľne šíriť. Za korektné narábanie s osobnými údajmi všetkých zúčastnených osôb sa považuje v zmysle ustanovení nariadenia GDPR (z angl. General Data Protection Regulation) také konanie oprávneného používateľa, ktoré je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na UK sú dostupné v Podmienkach ochrany súkromia na sk/oou alebo v tlačenej forme pri udeľovaní týchto súhlasov so spracúvaním osobných údajov.

 

Motívom videohospitácií a videoukážok v Učiteľskej akadémii UK sa stalo pomyselné okno do praxe (Zhang et al., 2011). Aj preto videozáznamy a ďalšie prezentačné materiály v databáze Učiteľskej akadémie UK uvádza pieseň Jara Filipa a Richarda Müllera: Cez okno (1996). Súhlas s použitím chráneného hudobného diela písomne udelili majitelia práv cez združenie SOZA: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam dňa 1. 6. 2021.

 

Ochrana osobných údajov používateľov Učiteľskej akadémie UK sa riadi Podmienkami ochrany súkromia Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 • Tieto podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi stranami vo vzťahu k jej predmetu.
 • Ak by bolo akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania neplatné alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť a vykonateľnosť podmienok používania ako celku.
 • Takéto ustanovenie sa nahradí ustanovením s identickým účelom, ktoré bude platné a vykonateľné. Ak takéto nahradenie nie je možné, nebude sa na toto ustanovenie prihliadať, a to bez ohľadu na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení.
 • Univerzita Komenského v Bratislave je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti Učiteľskej akadémie UK, bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Univerzita Komenského v Bratislave si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť/upraviť tieto podmienky používania. Pred každým vstupom do databázy sa používateľ oboznámi s aktuálnymi podmienkami používania.
 • Tieto podmienky používania sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Spory vyplývajúce alebo súvisiace s  podmienkami používania budú prejednávať príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

V Bratislave, dňa 25. januára 2022