Cena Učiteľskej akadémie UK

Univerzita Komenského v Bratislave na viacerých fakultách dlhodobo poskytuje vyučujúcim základných a stredných škôl možnosť doplniť, resp. rozšíriť si svoju pedagogickú kvalifikáciu. V rámci rozširujúceho štúdia si môžu osoby, ktoré už v minulosti získali pedagogické vzdelanie, svoju učiteľskú aprobáciu rozšíriť o ďalší predmet. Doplňujúce pedagogické štúdium slúži pre tých, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v neučiteľskom odbore a rozhodli sa učiť (ponuku DPŠ a RŠ na UK nájdete tu).

Výučba v týchto typoch štúdia má svoje špecifiká a často sa jej popri bežnom vysokoškolskom štúdiu nevenuje veľa pozornosti. Preto sme sa rozhodli oceniť tých vysokoškolských vyučujúcich a vyučujúce, ktorí/é vedú kurzy pre rozširujúce a doplňujúce pedagogické štúdium inovatívne a kreatívne a zohľadňujú potreby a očakávania osôb, ktoré do štúdia vstupujú. Na Cenu Učiteľskej akadémie UK za inovatívny kurz RŠ/DPŠ mohli nominovať inovatívny a kreatívny kurz frekventanti a frekventantky či vyučujúci a vyučujúce z ktorejkoľvek fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa poskytuje rozširujúce štúdium alebo doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo predmetov pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy.

Celkovo bolo nominovaných 22 kurzov zo štyroch fakúlt UK. Materiály nonimovaných kurzov posudzovala odborná porota a víťazné kurzy sme predstavili 26.5.2023 v rámci Klubu Učiteľskej akadémie UK. Ocenených bolo päť vyučujúcich:

doc. RNDr. Klára Velmovská, PhD. (FMFI UK) za kurz Školské pokusy z fyziky. Odborná porota ocenila najmä silné prepojenie s praxou, možnosť vyskúšať si a pripraviť sa na to, čo sa bude/môže diať v škole, teoretické materiály majú študenti/ky kedykoľvek k dispozícii v rámci kurzu v Moodle a na prezenčných hodinách je tak veľký priestor na rozvíjanie experimentálnych zručností. 

Mgr. Monika Šajánková, PhD. (FiF UK) za kurz Didaktika nemeckého jazyka. Odborná porota vysoko hodnotila premyslený koncept vyučovania kurzu od dizajnu, cez facilitáciu a hodnotenie, zjavná je profesionalita a radosť z učenia. Za veľmi dôležité považuje aj to, že je vo výučbe plánovaný priestor pre spätnú väzbu - naučiť sa, ako ju dávať.

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD. (FiF UK) za kurz Didaktika francúzskeho jazyka. Odborná porota vysoko hodnotila dôraz na porozumenie významu učenia, emocionálny rozmer: lásku k učeniu, študentom*tkám; ľudskosť. Predložené materiály svedčia o starostlivej príprave hodín a premyslenom koncepte. Porota ocenila tiež využitie vizuálnych materiálov a hodnotiacich tabuliek pre konkrétnejšiu spätnú väzbu na zadania. 

Mgr. Martina Luptáková, PhD. (FTVŠ) za kurz Pedagogická komunikácia. Odborná porota ocenila, že na kurze je využité spektrum metód a zadaní, ktoré vyučujúca počas semestra využívala, od simulácie, cez gamifikáciu a hranie rolí.  Za obzvlášť  silnú stránku kurzu považovali využívanie vzájomnej spätnej väzby, ktoré je v prípade učiteľov/-liek z praxe mimoriadne prínosné tak v pozícii tých, ktorí/-é ju dostávajú a môžu sa vzájomne inšpirovať ako i v pozícii tých, ktorí/-é spätnú väzbu dávajú.

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD. (PriF) za kurz Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií. Za silnú stránku kurzu odborná porota okrem praktickej orientácie považovala hlavne rozmanitosť prezentovaných digitálnych nástrojov a podporu účastníkov/-čok v tom, aby aj sami navrhli resp. vyhľadali alebo zdieľali s ostatnými iné nástroje, ktoré môžu byť užitočné pre učiteľov/-ky geografie.

Detaily výzvy (kontaktná osoba: Mgr. Lucia Hlavatá, PhD., lucia.hlavata@uniba.sk)

Cena Učiteľskej akadémie UK pre inovatívny kurz RŠ/DPŠ je podporená z rozvojového projektu MŠVVaŠ SR  001UK-2-3/2022: Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.