Cena Učiteľskej akadémie UK

Cena Učiteľskej akadémie UK pre inovatívny kurz RŠ/DPŠ

Univerzita Komenského v Bratislave na viacerých fakultách dlhodobo poskytuje vyučujúcim základných a stredných škôl možnosť doplniť, resp. rozšíriť si svoju pedagogickú kvalifikáciu. V rámci rozširujúceho štúdia si môžu osoby, ktoré už v minulosti získali pedagogické vzdelanie, svoju učiteľskú aprobáciu rozšíriť o ďalší predmet. Doplňujúce pedagogické štúdium slúži pre tých, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v neučiteľskom odbore a rozhodli sa učiť.

Výučba v týchto typoch štúdia má svoje špecifiká a často sa jej popri bežnom vysokoškolskom štúdiu nevenuje veľa pozornosti. Preto sme sa rozhodli oceniť tých vysokoškolských vyučujúcich a vyučujúce, ktorí/é vedú kurzy pre rozširujúce a doplňujúce pedagogické štúdium inovatívne a kreatívne a zohľadňujú potreby a očakávania osôb, ktoré do štúdia vstupujú.

Študujete v rozširujúcom alebo doplňujúcom pedagogickom štúdiu zameranom na učiteľstvo predmetov pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy na ktorejkoľvek z fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave? A máte svojho favorita na skvelý inovatívny a kreatívny kurz? Učíte v tom type štúdia a chceli by ste sa podeliť o svoje skúsenosti a dobrú prax? Alebo máte na pracovisku kolegu či kolegyňu, ktorí v takomto type štúdia vyučujú a viete, že to robia výborne?

Nominujte kurz na Cenu Učiteľskej akadémie UK za inovatívny kurz RŠ/DPŠ. Nominované osoby oslovíme, a ak nomináciu prijmú, zaradíme ich kurz do odborného posudzovania. Víťazné kurzy budú predstavené 26.5.2023 v rámci Klubu Učiteľskej akadémie UK. Ocenení vyučujúci a ocenené vyučujúce získajú finančnú odmenu.

Nominačný formulár (inovatívny kurz RŠ/DPŠ môžete nominovať do 30.3.2023)

Detaily výzvy (kontaktná osoba: Mgr. Lucia Hlavatá, PhD., lucia.hlavata@uniba.sk)

Cena Učiteľskej akadémie UK pre inovatívny kurz RŠ/DPŠ je podporená z rozvojového projektu MŠVVaŠ SR  001UK-2-3/2022: Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.