Ako vznikla Učiteľská akadémia UK?

 

Prvá verzia e-learningového nástroja Učiteľská akadémia UK vznikla v roku 2021 ako výstup projektu Stanem sa učiITeľom.

Projekt Stanem sa učITeľom pripravili vysokoškolskí pedagógovia a vysokoškolské pedagogičky z Filozofickej fakulty, Prírodovedeckej fakulty,  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V konkurencii 144 žiadostí z celého Slovenska zaujal myšlienkou i spôsobom realizácie a dostal sa medzi 13 víťazov. Získal tak finančnú podporu spoločnosti SK-NIC, ktorá prostredníctvom svojho Fondu SK-NIC každoročne podporuje nové nápady.

Myšlienka projektu je postavená na využití videa v učiteľskej príprave v rámci prezenčnej aj dištančnej výučby. Cieľom bolo nahrať videozáznamy vyučovacích hodín v triedach bežných základných a stredných škôl. Študentom a študentkám učiteľských odborov tak sprostredkujú autentický zážitok z reálneho vyučovania a hlavne im dovolia opakovane nahliadnuť do skutočných vyučovacích hodín kolegov a kolegýň v praxi.  Projektový tím nahral 41 ucelených záznamov vyučovacích hodín, z ktorých boli následne vytvorené krátke a cielene zostrihané edukačné videoukážky vyučovania (spolu 75 videoukážok). Záznamy vyučovacích hodín (tzv. videohospitácie) a videoukážky vyučovania dopĺňajú rozhovory s učiteľmi a učiteľkami (7), mikrovýstupy (11) študentov a študentiek učiteľstva či ukážky z práce psychologičky (5 ukážok).

Databáza Učiteľská akadémia UK je prístupná študentom a študentkám učiteľstva a pomáhajúcich profesií a ich vysokoškolským pedagógom a pedagogičkám na Univerzite Komenského v Bratislave od januára 2022. V štartovacej verzii databáza obsahovala spolu 139 videozáznamov v rozsahu od cca 2 do 50 minút, ktoré dopĺňalo viac ako 100 zadaní a aktivít pre prácu s videami. Spolu sme spracovali viac ako 30 hodín videomateriálu a viac ako 800 strán prepisov a metodických materiálov. Do nahrávania sa zapojilo 9 učiteľov a učiteliek zo 6 škôl. Nahrávali sme v 4 obciach, 15 triedach, na hodinách 8 rôznych vyučovacích predmetov. V databáze možno záznamy vyhľadávať podľa typu školy, vyučovacieho predmetu, formy výučby či predmetu učiteľskej prípravy.

Každú videohospitáciu (ucelený záznam vyučovacej hodiny) sprevádza jej prepis, plán vyučovacej hodiny so scenárom, podľa ktorého možno vo videu vyhľadávať jednotlivé kapitoly, odkaz na príslušný vzdelávací štandard a použitú učebnicu. Okrem rozvoja profesijného videnia a rôznych učiteľských kompetencií môžu študenti a študentky Univerzity Komenského v Bratislave databázu použiť aj ako nástroj na rozvoj výskumníckych zručností kvalitatívnej aj kvantitatívnej analýzy výučby.

Na dopĺňaní obsahu Učiteľskej akadémie UK naďalej pracujeme, rozširujeme databázu videí, vyučovacích predmetov a zadaní aj spolupracujúcich škôl a odborníkov a odborníčok.

Prehľad teoretických východísk, námetov pre prácu s videami a zoznam všetkých ukážok sumarizujeme v publikácii Učiteľská akadémia UK: Metodická príručka.