Zo života (budúcich) učiteľov

Túto časť databázy tvoria videozáznamy, ktoré ilustrujú rôzne etapy kariérového cyklu učiteľa a dokumentujú proces formovania učiteľskej identity, rozvoja učiteľských kompetencií či formovania postojov kľúčových pre pôsobenie v učiteľskej profesii.

Sú to:

Rozhovory s učiteľmi

Mikrovýstupy študentov učiteľstva