Sprievodca učiteľským štúdiom (pre DPŠ a RŠ)

Príprava vyučujúcich pre rôzne stupne a typy škôl je dôležitým poslaním Univerzity Komenského v Bratislave. Jej brány ročne opúšťa niekoľko stoviek kvalifikovaných učiteľov a učiteliek. Popri bakalárskom a magisterskom štúdiu učiteľstva sa na viacerých fakultách dlhodobo poskytuje vyučujúcim základných a stredných škôl možnosť doplniť, resp. rozšíriť si svoju pedagogickú kvalifikáciu. V rámci rozširujúceho štúdia si môžu osoby, ktoré už v minulosti získali pedagogické vzdelanie, svoju učiteľskú aprobáciu rozšíriť o ďalšie predmety. Doplňujúce pedagogické štúdium slúži pre tých, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v neučiteľskom odbore a rozhodli sa učiť.

Rozširujúce štúdium (RŠ) a doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) sa od iných študijných programov poskytovaných univerzitou v mnohom líši. Aj preto sme sa rozhodli venovať týmto typom štúdia viac pozornosti a reagovať na potreby tejto skupiny nášho študentstva. Cieľom tohto sprievodcu je zodpovedať najčastejšie otázky uchádzačov/uchádzačiek a frekventantov/frekventantiek rozširujúceho a doplňujúceho pedagogického štúdia a prispieť tak k hladkému priebehu ich štúdia. S ohľadom na široké spektrum kategórií pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, ktorým môžu univerzity a vysoké školy poskytovať kvalifikačné vzdelávanie, sme sa zamerali najmä na tie vzdelávania, ktoré sú v rámci fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave poskytované učiteľom a učiteľkám druhého stupňa základnej školy a strednej školy.

Sprievodca je rozdelený do piatich častí:

Cesty k učiteľskej profesii

Priebeh štúdia

Ako sa učiť

Psychická pohoda počas štúdia

Najčastejšie otázky o DPŠ a RŠ

Sprievodcu si možno stiahnuť aj ako ucelený dokument vo formáte pdf (Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave).

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Koordinátorka projektu:
Darina Dvorská (Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave)

Autorský kolektív:
Lenka Sokolová (Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave)
Lukáš Bakoš (Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave)
Karol Kováč (Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave)
Elena Lisá (Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave)
Radomír Masaryk (Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave)

Ilustračné fotografie a spracovanie videa:
Stanislav Griguš (Fakulta matematiky, informatiky a fyziky UK v Bratislave)

Grafická úprava:
Ivana Drozdová (Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Rektorát UK v Bratislave)

Recenzovali:     
Patrik Dubovský (frekventant DPŠ v externej forme štúdia, Filozofická fakulta UK v Bratislave)
Zuzana Hudáková (frekventantka DPŠ v dennej forme štúdia, Filozofická fakulta UK v Bratislave)
Štefan Karolčík (Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
Janka Medveďová (Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave)
Kristína Rostás (Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave)