O vyučovaní slovenčiny a literatúry

Miloslav Vojtech pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa problematike dejín slovenskej literatúry konca 18. a 19. storočia, metodológii literárnej histórie, dejinám slovenskej literárnej historiografie a didaktike slovenskej literatúry. Od roku 2002 je členom a od roku 2017 predsedom Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny.

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Vojtech, M. (2023). O vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).