O vyučovaní pedagogiky a spoločného učiteľského základu

Janka Medveďová pôsobí na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala učiteľstvo histórie a pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa dejinám školstva a pedagogiky a dejinám výchovy a vzdelávania dospelých. Publikuje v slovenských a zahraničných časopisoch. Spolupodieľala sa na projekte Slovenská encyklopédia edukačných vied  heslami z dejín vzdelávania na Slovensku a bola tiež členkou medzinárodného autorského tímu monografie Medziválečná školská reforma v Československu. 

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Medveďová, J. (2023). O vyučovaní spoločného učiteľského základu. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).