O vyučovaní matematiky

Monika Dillingerová pôsobí na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa problematike vyučovania matematiky, využitia techniky a rôznych softvérových nástrojov vo vyučovaní matematiky, neštandardným formám vzdelávania, tvorí úlohy pre matematickú olympiádu. Je aj hodnotiteľkou edukačných publikácií z matematiky pre NIVAM (donedávna Štátny pedagogický ústav).

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Dillingerová, M. (2023). O vyučovaní matematiky. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).