O vyučovaní informatiky

Ivan Kalaš je vedúcim Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa pedagogickému výskumu v oblasti teórie vyučovania informatiky. Už viac ako 30 rokov spolupracuje pri budovaní predmetu informatika v primárnom a stredoškolskom vzdelávaní na Slovensku a v Čechách. Je spoluautorom učebníc a učebných materiálov pre informatiku, a tiež kníh o programovaní. Je zapojený do vývoja edukačných programovacích prostredí pre deti a žiakov každého veku. Prispel tiež k úspešnej realizácii viacerých medzinárodných iniciatív a reprezentuje Slovenskú republiku vo Výbore IFIP pre vzdelávanie.

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Kalaš, I. (2023). O vyučovaní informatiky. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).