O vyučovaní geografie

Štefan Karolčík je vysokoškolským učiteľom na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje didaktiku geografie a predmety venované využitiu digitálnych technológií vo vzdelávaní. Je autorom viacerých učebníc, edukačných softvérov a webových aplikácií, riešiteľom projektov zameraných na inovácie vo vyučovaní a šéfredaktorom časopisu Geografia.  

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Karolčík, Š. (2023). O vyučovaní geografie. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).