O vyučovaní fyziky

Klára Velmovská pôsobí na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa príprave budúcich učiteľov a učiteliek fyziky a zameriava sa najmä na rozvoj kritického myslenia žiakov a žiačok. Je editorkou a spoluautorkou niekoľkých pracovných zošitov z fyziky a metodických materiálov pre učiteľky a učiteľov fyziky. 

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Velmovská, K. (2023). O vyučovaní fyziky. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).