O vyučovaní chémie

Beáta Brestenská pôsobila 42 rokov na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučovala didaktiku chémie. Patrí k lídrom zavádzania digitálnych technológií do vyučovania prírodovedných predmetov a bola členkou a koordinátorkou edukačného obsahu Národného projektu Infovek Slovensko a mnohých ďalších projektov zameraných na inovatívne vyučovanie. Je autorkou viacerých inovatívnych učebníc chémie a vysokoškolských učebníc pre budúcich učiteľov a učiteľky prírodovedných predmetov. 

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Brestenská, B. (2023). O vyučovaní chémie. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).