O vyučovaní biológie

Michael Fuchs pôsobí ako vyučujúci a externý doktorand na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje téme rozvoja prírodovednej gramotnosti prostredníctvom aplikácie edukačných technológií. Je členom ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť.

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Fuchs, M. (2023). O vyučovaní biológie. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).