O vyučovaní angličtiny

Ivan Lacko je vedúcim Katedry anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa najmä americkej literatúre a reáliám a problematike dramatizácie a tvorivého písania vo vyučovaní jazyka a literatúry. Je členom Českej a slovenskej asociácie amerikanistov a redakčnej rady časopisu Ostrava Journal of English Philology.  

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Lacko, I. (2023). O vyučovaní anglického jazyka. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).