Ako súvisí osobnosť a učenie sa?

Každý človek vníma učenie inak, niekto sa učí ľahko a rýchlo, iného stojí učenie sa veľa energie a úsilia. Tomu, ako súvisí učenie sa s našou osobnosťou, sa venuje psychologička Elena Lisá. Efektivitu učenia sa ovplyvňujú mnohé premenné a je užitočné, ak o sebe a svojich predpokladoch pre učenie sa ľudia vedia viac. Akademický úspech a učenie sa ovplyvňuje napríklad temperament. Poznanie osobnostných temperamentových čŕt môže podporiť dosahovanie úspechu. Spoznávanie vlastných silných stránok ľuďom pomáha vedome spracovať situácie, ktoré ich zaťažujú (napríklad učenie sa alebo skúškový stres a úzkosť). Žiadne z temperamentových čŕt nie sú dobré alebo zlé. Všetky môžu byť výhodné, či nevýhodné vzhľadom k požiadavkám sociálneho prostredia. Preto je dobré poznať svoje prirodzené vlastnosti a porozumieť situáciám, kedy nám pomáhajú.

Pozrite si video o učení sa a temperamente.

Ďalším dôležitým predpokladom efektívneho učenia sa je inteligencia. Je to vlastne schopnosť učiť a prispôsobovať sa novému prostrediu. Už tradične sa považuje za univerzálny prediktor školskej a akademickej výkonnosti. Avšak ukázalo sa, že vplyv inteligencie na akademickú úspešnosť klesá s vekom. Dokáže síce významne predpovedať úspešnosť žiakov na základných i stredných školách, ale pri predikcii akademického úspechu na vysokej škole už nie je jej význam taký jednoznačný. Pri vysokoškolskom a postgraduálnom štúdiu stúpa dôležitosť motivácie a záujmu študujúcich. Motiváciu možno považovať za hnaciu silu, ktorá povzbudzuje študentov a študentky, aby sa sústredili na štúdium a dosahovali dobré výsledky.

Pozrite si video o učení sa, inteligencii a motivácii.

Každému pri učení vyhovuje niečo iné. Tieto odlišné preferencie sa často označujú ako štýly učenia. Sú to relatívne stále spôsoby, ktoré ľuďom vyhovujú pri zbieraní informácií, pri zapamätávaní, premýšľaní a riešení problémov. Napriek mnohým faktorom, ktoré na učenie vplývajú, psychologické typológie dokážu do istej miery predpovedať, aké druhy prostredí, inštrukcií a správania podporujú či brzdia učenie konkrétnej osoby. Efektívnosť učenia sa závisí aj od zrelosti, psychickej pohody, mentálneho zdravia a spôsobilosti zvládať fyzickú a psychickú záťaž. Poznanie učebných štýlov študujúcich má mnoho výhod. Po prvé, vďaka pochopeniu svojich učebných štýlov človek presnejšie vie, ako môže lepšie spracovať a použiť nové informácie. Po druhé, vyučujúci a vyučujúce budú vedieť, ako študenti a študentky pravdepodobne interpretujú nové informácie a či je konkrétna hodina alebo projekt vhodný pre učebný štýl každého z nich.

Pozrite si video o štýloch učenia a osobnostnej typológii.

Ďalšie tipy k štúdium od psychológov a psychologičiek nájdete na stránke Ako na to?

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.