Ako prebieha doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium?

Prihláška na štúdium

Presný postup prihlasovania stanovuje každá fakulta. Na štúdium sa však spravidla prihlasuje v priebehu letného semestra, t. j. február – júl. Podmienkou prijatia je dosiahnutie predchádzajúceho vzdelania podľa typu štúdia (prílohou k prihláške sú doklady o vzdelaní: diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, príp. aj vysvedčenie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu).

Prijatie na štúdium

O prijatí sú uchádzači a uchádzačky vyrozumení aj podľa toho, či sa na štúdium prihlási dostatočný počet osôb, spravidla to býva v septembri. Následne dostanú k dispozícii harmonogram štúdia, skladbu predmetov a informácie o priebehu a organizácii štúdia.

Výučba

Výučba prebieha obvykle v piatky a víkendy v priebehu bežného vysokoškolského semestra. Výučba jednotlivých predmetov sa môže realizovať kombinovanou formou, t. j. niektoré predmety sa vyučujú prezenčne v priestoroch fakúlt, iné môžu byť realizované dištančnou formou synchrónne ako videokonferencie v prostredí MS Teams alebo asynchrónne, t. j. formou samoštúdia a zadaní napr. v e-learningových prostrediach MS Teams alebo Moodle. O priebehu výučby daného predmetu (témach, požiadavkách na ukončenie predmetu, študijnej literatúre, použitých platformách apod.) informujú vyučujúci a vyučujúce na začiatku výučby v informačnom liste predmetu.

Skúškové obdobie

V harmonograme akademického roka bakalárskeho a magisterského štúdia je skúškové obdobie stanovené na mesiace január – február a máj – jún. V tomto období sa zvyčajne realizujú aj skúšky predmetov DPŠ a RŠ. O podmienkach hodnotenia predmetu, príp. aj o termínoch hodnotení a skúšok, informujú vyučujúci a vyučujúce na začiatku semestra.

Záverečná práca

Rozširujúce aj doplňujúce pedagogické štúdiu je podľa platnej legislatívy ukončené obhajobou záverečnej práce. Požiadavky na záverečnú prácu sa môžu líšiť podľa jednotlivých predmetových aprobácií. Každý frekventant/frekventantka má v priebehu štúdia pridelenú tému práce a vedúceho/vedúcu práce (konzultanta/konzultantku), s touto osobou písanie práce priebežne konzultuje.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a vedomostnej alebo praktickej skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorá má minimálne troch členov/členky. Záverečné skúšky sa konajú spravidla v júni podľa harmonogramu akademického roka danej fakulty.

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.