Rozširujúce štúdium

V rámci rozširujúceho štúdia (RŠ) si môžu osoby, ktoré už v minulosti získali učiteľskú kvalifikáciu (v učiteľskom študijnom programe alebo neučiteľskom študijnom programe a doplňujúcom pedagogickom štúdiu), svoju učiteľskú aprobáciu rozšíriť o ďalší predmet, príp. si môžu svoje odborné portfólio rozšíriť o kvalifikáciu v ďalšej kategórii pedagogického alebo odborného zamestnanca[1].

V zmysle § 43 zákona č. 138/2019 Z. z. je týmto zamestnancom poskytované kvalifikačné vzdelávanie, ktorým získavajú kvalifikačný predpoklad na výkon jednotlivých pracovných činností, ako je pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov bližšie špecifikované v prílohe č. 1 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Rozširujúce štúdium sa na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje v externej forme. Ide o spoplatnené, spravidla štvor- alebo päť-semestrálne štúdium, ktoré sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou.

Na rozširujúce štúdium sa môžu prihlásiť:

  • učitelia a učiteľky základnej školy alebo strednej školy, ktorí/é chcú získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu,
  • absolventi a absolventky magisterského učiteľského štúdia alebo doplňujúceho pedagogického štúdia, ktorí/é aktuálne nepôsobia v praxi, ale majú záujem o získanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu,
  • absolventi a absolventky základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia, ktorí/é študujú rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia a chcú získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu,
  • učitelia a učiteľky druhého stupňa základnej školy, ktorí/é spĺňajú kvalifikačný predpoklad na vyučovanie aprobačného predmetu len na druhom stupni základnej školy a chcú získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie tohto predmetu na strednej škole.

Rozširujúce štúdium nie je určené:

  • pre absolventov a absolventky bakalárskeho štúdia v učiteľskom študijnom programe, pre rozšírenie učiteľskej kvalifikácie je potrebné minimálne dosiahnutie magisterského stupňa štúdia,
  • pre absolventov a absolventky neučiteľských študijných programov, ktorí/é neabsolvovali aspoň základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ), pre rozšírenie učiteľskej kvalifikácie je potrebné získať pedagogickú spôsobilosť (v rámci základného modulu DPŠ alebo učiteľského štúdia).

Získaná kvalifikácia po ukončení RŠ

Absolvent/absolventka RŠ získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie aprobačného predmetu podľa zvoleného programu RŠ na druhom stupni základnej školy a/alebo na strednej škole, príp. kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v inej kategórii pedagogického alebo odborného zamestnanca v zmysle platnej legislatívy.

O úspešnom ukončení RŠ sa vydáva vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní, ktoré je dokladom o získaní kvalifikačného predpokladu pre vyučovanie daného predmetu.

Ako je rozširujúce štúdium definované v legislatíve?

§ 45 zákona č. 138/2019 Zz.: Rozširujúce štúdium

(1) Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, organizuje rozširujúce štúdium ako jednoduchý program podľa príslušného študijného programu. Program rozširujúceho štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak.

 

[1] Zákon č. 138/2019 Z. z. vymedzuje nasledovné kategórie pedagogických (§ 19) a odborných zamestnancov:

Pedagogický zamestnanec: a) učiteľ, b) majster odbornej výchovy, c) vychovávateľ, d) korepetítor, e) školský tréner, f) pedagogický asistent, g) zahraničný lektor, h) školský špeciálny pedagóg, i) školský digitálny koordinátor, j) učiteľ profesijného rozvoja.

Odborný zamestnanec: a) psychológ a školský psychológ, b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, c) kariérový poradca, d) logopéd a školský logopéd, e) liečebný pedagóg, f) sociálny pedagóg.

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.