Ponuka DPŠ a RŠ na UK

Ponuka rozširujúceho a doplňujúceho pedagogického štúdia sa môže líšiť každý akademický rok v závislosti od záujmu uchádzačov a uchádzačiek aj kapacít jednotlivých pracovísk. Fakulty UK v Bratislave sa svojou ponukou tohto vzdelávania snažia reagovať na aktuálne potreby regionálneho školstva. Na jednotlivých fakultách UK sú schválené nasledujúce programy DPŠ a RŠ. Rozširujúce a doplňujúce pedagogické štúdium je spoplatnené, informácie o poplatkoch za štúdium a harmonogram platieb sú dostupné na stránkach fakúlt, ktoré štúdium poskytujú.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Rozširujúce štúdium pre predmetovú aprobáciu:

 • náboženská výchova

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Doplňujúce pedagogické štúdium v základnom a rozširujúcom module pre predmetové aprobácie:

 • informatika
 • matematika
 • fyzika

Rozširujúce štúdium pre predmetové aprobácie:

 • informatika
 • matematika
 • fyzika

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Doplňujúce pedagogické štúdium v základnom a rozširujúcom module pre predmetovú aprobáciu:

 • telesná a športová výchova

Filozofická fakulta UK

Doplňujúce pedagogické štúdium v základnom a rozširujúcom module pre predmetové aprobácie:

 • anglický jazyk
 • čínsky jazyk
 • dejepis
 • francúzsky jazyk
 • grécky jazyk
 • hudobná veda
 • latinský jazyk
 • maďarský jazyk
 • mediálne a informačné štúdiá a knihovníctvo
 • nemecký jazyk
 • pedagogika
 • psychológia
 • slovenský jazyk a literatúra
 • španielsky jazyk
 • taliansky jazyk
 • umenie a kultúra

Pedagogická fakulta UK

Doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii:

 • učiteľ
 • vychovávateľ
 • majster odbornej výchovy
 • pedagogický asistent

Poznámka: Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie.

Rozširujúce štúdium:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • výchovy k občianstvu
 • história
 • anglický jazyk a literatúra
 • anglický jazyk a literatúra pre 1. stupeň ZŠ
 • nemecký jazyk a literatúra
 • výtvarná edukácia
 • hudobné umenie (určené pre ZUŠ)
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • špeciálna pedagogika

Prírodovedecká fakulta UK

Doplňujúce pedagogické štúdium v základnom a rozširujúcom module pre predmetové aprobácie:

 • biológia
 • chémia
 • geografia

Rozširujúce štúdium:

 • biológia
 • chémia
 • geografia

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Rozširujúce štúdium pre predmetovú aprobáciu:

 • náboženská výchova

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.