Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) slúži pre osoby, ktoré aktuálne študujú alebo už ukončili vysokoškolské štúdium v neučiteľskom odbore, a chcú získať pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie daného odboru (predmetu) na základnej a/alebo strednej škole. Ide o platené štvorsemestrálne štúdium. Vzdelávanie je rozdelené na základný modul (zameraný na pedagogicko-psychologický základ učiteľstva) a rozširujúci modul (zameraný na konkrétnu predmetovú aprobáciu podľa predchádzajúceho neučiteľského štúdia uchádzača/uchádzačky). Každý modul sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnými skúškami.

Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave môžu DPŠ poskytovať v dennej forme (tá je určená najmä študentom a študentkám magisterských a doktorandských neučiteľských študijných programov) a v externej forme (ktorá je určená najmä absolventom a absolventkám neučiteľských študijných programov).

Na doplňujúce pedagogické štúdium sa môže prihlásiť:

  • absolvent/absolventka doktorandského neučiteľského študijného programu,
  • absolvent/absolventka magisterského neučiteľského študijného programu,
  • študent/študentka doktorandského neučiteľského študijného programu,
  • študent/študentka magisterského alebo bakalárskeho neučiteľského študijného programu pričom záverečnú skúšku doplňujúceho pedagogického štúdia možno vykonať až po úspešnom ukončení magisterského štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdium nie je určené:

  • pre absolventov a absolventky bakalárskeho štúdia, ktorí nie sú študentmi a študentkami magisterského štúdia, keďže pre získanie pedagogickej spôsobilosti je podmienkou minimálne dosiahnutie II. stupňa štúdia (magisterské štúdium),
  • pre absolventov a absolventky učiteľských študijných programov, títo už pedagogickú spôsobilosť získali v rámci svojho učiteľského štúdia,
  • pre študentov a študentky učiteľských študijných programov, títo pedagogickú spôsobilosť získajú po ukončení II. stupňa svojho učiteľského štúdia.

Získaná kvalifikácia po ukončení DPŠ

Absolvovaním DPŠ (základného + rozšíreného modulu) získa absolvent/absolventka pedagogickú spôsobilosť vyučovať predmet danej aprobácie (podľa odboru ukončeného neučiteľského štúdia) na základnej a/alebo strednej škole.

O úspešnom ukončení DPŠ (po rozširujúcom module) sa vydáva vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní, ktoré je dokladom o pedagogickej spôsobilosti pre vyučovanie daného predmetu (podľa odboru ukončeného neučiteľského štúdia).

Vysvedčenie o DPŠ spolu s diplomom magisterského štúdia neučiteľského študijného programu je z hľadiska učiteľskej kvalifikácie rovnocenným ekvivalentom diplomu o absolvovaní štúdia v učiteľskom študijnom programe.

Ako je doplňujúce pedagogické štúdium definované v legislatíve?

§ 44 zákona č. 138/2019 Zz.: Doplňujúce pedagogické štúdium 

(1) Vysoká škola, ktorá uskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako program členený na moduly a podľa príslušného študijného programu. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak. Odborným garantom programu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu príslušného študijného programu.

(2) Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, môže poskytovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia podľa príslušného študijného programu. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak. Odborným garantom rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu príslušného študijného programu.

(3) Vysoká škola, ktorá neuskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje ministerstvo školstva. Odborným garantom programu doplňujúceho pedagogického štúdia je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu programu doplňujúceho pedagogického štúdia.

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.