Ako si poradiť s písaním záverečnej práce?

Výber témy práce

Témy prác obvykle vypisujú jednotliví/e vyučujúci/e a z nich si následne vyberiete tému, ktorá vás zaujíma. Niektoré pracoviská umožňujú aj opačný postup, kde frekventant/frekventantka navrhne vlastnú tému a dohodne sa na jej spracovaní s konkrétnym vyučujúcim či vyučujúcou.

Rešerš – prieskum literatúry

Na začiatku je dobré dôkladne sa s témou oboznámiť, zistiť, čo v tejto oblasti už bolo preskúmané a napísané. Na to slúži tzv. rešerš. Z názvu a anotácie vašej témy si sformulujte kľúčové slová a tie potom zadajte do vyhľadávačov niektorého z externých informačných zdrojov UK alebo voľne dostupných nástrojov ako Google Scholar alebo ResearchGate.

Formulovanie problému

Na základe kvalitného prieskumu literatúry môžete formulovať problém, ktorý bude vaša práca riešiť. Je to vlastne odpoveď na otázku, aké „biele miesto“ poznania vaša práca zaplní. Môže to byť výskumný problém, z ktorého ďalej odvodíte výskumné otázky a hypotézy, alebo aplikačný, praktický problém, napr. navrhnutie novej pomôcky alebo učebnej úlohy.

Plán práce

Keď viete, o čom budete písať, je ten správny čas prácu si naplánovať. Spíšte si všetko, čo je potrebné k napísaniu vašej práce (vytvorenie online výskumného nástroja, získanie informovaných súhlasov, zaobstaranie študijnej literatúry a pod.) a naplánujte si jednotlivé kroky. Svoj plán ideálne konzultujte s vedúcim/vedúcou práce.

Realizácia výskumu či praktickej časti práce

Ak potrebujete dáta z terénu (napr. školy), naplánujte si vo svojom harmonograme dostatok času na prácu v teréne. Myslite aj na to, kedy sú jednotlivé inštitúcie či jednotlivci dostupné (napr. kvôli sviatkom, prázdninám, maturitným skúškam a pod.).

Písanie, písanie, písanie

Keď máte zozbierané potrebné dáta aj všetky zdroje, je čas písať. Práce, ktoré prezentujú výsledky výskumu, majú obvykle štruktúru známu pod skratkou IMRaD, t. j. introduction (teoretický úvod), method (údaje o metódach a dizajne vášho výskumu), results (výsledky) a discussion (diskusia, v ktorej prepojíte svoje zistenia s výsledkami iných štúdií, potrebami praxe a pod.). Nechajte si na samotné písanie dostatok času, nezabudnite, že je to tvorivá činnosť, na ktorú potrebujete mať vytvorené vhodné podmienky.

Záverečná korektúra

V časovom pláne nezabudnite na finálnu kontrolu práce. Prácu by si pred odovzdaním mal/a prečítať váš vedúci či vedúca. Je však užitočné, ak si necháte dosť času aj pre seba na prečítanie práce s istým odstupom, alebo ak o finálnu kontrolu požiadate niekoho z okruhu svojich blízkych a známych, ktorí vám dajú konštruktívnu spätnú väzbu. Pri záverečnej korektúre nezabudnite na formálnu úpravu (kontrolu citovania, gramatickú a štylistickú úpravu a pod.).

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.