Ako sa nestať plagiátorom?

Od autora či autorky záverečnej práce sa neočakáva, že všetko v práci uvedené sám/sama vymyslí. Mnohé už vymyslené a napísané bolo... Cieľom akejkoľvek záverečnej práce je prepojiť a kriticky zhodnotiť existujúce poznanie a kúsok nového k existujúcemu pridať. Ako však pracovať so zdrojmi, o ktoré sa pri písaní opierate, korektne a v súlade s akademickou etikou?

Myšlienky iných autorov a autoriek v prácach možno uvádzať dvojakým spôsobom: citovať alebo parafrázovať.

Citát je doslovne prevzatý text, ktorý je taký výstižný, že je vhodné použiť jeho doslovné znenie. Takýto citát sa píše v úvodzovkách spolu s pôvodným autorstvom, rokom vydania a číslom strany. Citáty obvykle tvorí jedna či dve vety, nemali by byť príliš dlhé.

Parafráza je upravená myšlienka iného autora či autorky. Zmysel či hlavný odkaz ostáva nezmenený, autor/ka záverečnej práce však používa vlastné slová, ktorými voľne prerozpráva pôvodnú pasáž. Za parafrázu sa pokladá aj voľný preklad z cudzojazyčnej literatúry. Takto upravený text sa nepíše do úvodzoviek, pôvodné autorstvo a rok vydania sa však uvádza.

Všetky zdroje, na ktoré sa odkazuje v texte práce (či už ide o doslovné citáty alebo parafrázy), musia byť uvedené v závere práce v zozname použitej literatúry. Cieľom citovania (v texte aj v záverečnom zozname literatúry) je identifikovanie zdrojov, ktoré boli pri písaní práce použité. Ktokoľvek si prácu prečíta, môže tak nájsť pôvodné diela a overiť, či je záverečná práca napísaná v súlade s akademickou etikou.

Citát: Mrkvička (2023, s. 50) uvádza, že „učenie je komplexný a viacdimenzionálny mentálny proces, ktorý nás sprevádza počas celého života.“

Parafráza: Mrkvička (2023) učenie vníma ako celoživotný proces.

Záznam v zozname použitej literatúry:

MRKVIČKA, J. 2023. Veľká kniha o učení. Nitra : Academia, 2023. 500 s. ISBN 978-80-0000-000-0. (podľa ISO 690)

Mrkvička, J. (2023). Veľká kniha o učení. Academia. (podľa APA 7)

Pri uvádzaní zoznamu použitej literatúry (tzv. bibliografie) v závere práce sa môžu použiť viaceré formáty. Preto je dôležité overiť si, aký formát je požadovaný na pracovisku, kde píšete svoju záverečnú prácu. Nech je to ktorýkoľvek, dôležité je, aby všetky záznamy v zozname použitej literatúry boli v rovnakom formáte a obsahovali všetky požadované údaje.

Osobitnou témou akademického písania sa v súčasnosti stávajú nástroje umelej inteligencie. Ich použitie pri písaní záverečnej práce sa obvykle považuje za nepovolený postup. Ak pracovisko, kde prácu píšete, povoľuje využiť na niektoré čiastkové výstupy aj tieto nástroje, je potrebné korektne to v práci uviesť. 

Bližšie informácie o etike v akademickom písaní sú uvedené napr. na Portáli mediálnej a informačnej gramotnosti (https://midas.uniba.sk/)