Ako a kde hľadať literatúru a zdroje k štúdiu?

Hlavným zdrojom študijnej literatúry a ďalších materiálov k štúdiu je Akademická knižnica UK. Nejde o tradičnú kamennú knižnicu, svoje služby poskytuje spravidla online, fyzické knižnice študentstvo univerzity nájde na jednotlivých fakultách. Každá z fakúlt UK, ktoré poskytujú učiteľské štúdium, má vlastnú knižnicu s literatúrou zameranou okrem iného aj na pedagogiku, psychológiu a odborové didaktiky. Publikácie si možno fyzicky vypožičať, alebo prezenčne študovať v študovniach knižníc:

Evanjelická bohoslovecká fakulta: Fakultná knižnica, Bartókova 8
Filozofická fakulta: Ústredná knižnica, Múzejná 3
Fakulta telesnej výchovy a športu: Knižnica, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky: Knižničné a edičné centrum, Mlynská dolina 6284
Pedagogická fakulta: Akademická knižnica, Šoltésovej 4
Prírodovedecká fakulta: Ústredná knižnica, Ilkovičova 6
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta: Knižnica, Kapitulská 26

Priamo zo stránky Akademickej knižnice UK možno študijnú literatúru a ďalšie zdroje (napr. k písaniu záverečnej práce) vyhľadávať v troch prostrediach:

  • súborný online katalóg
    V súbornom katalógu sú záznamy o všetkých publikáciách dostupných v jednotlivých fakultných knižniciach. Zo záznamu možno zistiť, kde je daná publikácia k dispozícii, či je možné si ju vypožičať alebo študovať len prezenčne.
  • databáza publikačnej činnosti
    Databáza publikačnej činnosti obsahuje súhrn všetkých publikácií, ktoré napísali zamestnanci a zamestnankyne Univerzity Komenského v Bratislave. Sú to publikácie vyučujúcich, ktoré nemusia byť priamo fyzicky vo fakultných knižniciach, ale často sú dostupné online, alebo si ich možno vyžiadať priamo od autorov a autoriek.
  • externé informačné zdroje
    Z tejto stránky sa akademická obec UK môže dostať k elektronickým zdrojom dostupným v rôznych zahraničných databázach. Ide najmä o zahraničné články, príspevky z konferencií či knihy, ktoré sú často spoplatnené, ale po pripojení z univerzitnej siete sa k nim možno dostať zdarma. K externým informačným zdrojom sa možno pripojiť aj z domu prostredníctvom vzdialeného prístupu. Postup, ako získať vzdialený prístup, je dostupný na stránke akademickej knižnice.

Akademická knižnica UK ponúka používateľom aj online konzultácie prostredníctvom MS Teams zamerané na vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch, súbornom online katalógu a na ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami. Aktuality a aktivity Akademickej knižnice UK nájdete aj na jej facebookovom profile.

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.