O odbornom vzdelávaní na Slovensku s riaditeľom ŠIOV-u

Ing. Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Kľúčové slová rozhovoru: cvičné firmy, štátne vzdelávacie programy, celoživotné vzdelávanie, medzinárodné veľtrhy, majster odbornej výchovy, zamestnávatelia, stavovské a profesijné organizácie, Národný projekt manažment kvality, trasovanie absolventov, individuálny vzdelávací účet, Národný projekt duálne vzdelávanie, centrá excelentnosti.